Imaš ideju?

Predloži ideju

Naziv projekta *

Lokacija *

Trajanje projekta *

Opšti cilj projekta *

Specifični ciljevi projekta *

Ciljne grupe projekta *

Krajnji korisnici projekta *

Očekivani rezultati projekta *

Aktivnosti projekta *

Budžet projekta *

Podnosilac projekta *

Partneri *

Kontakt osoba

Lice odgovorno za koordinaciju projekta

E-mail *

ime i prezime*

Telefon*