Aktivna omladina u donošenju odluka

Aktivno političko učešće je „korak bliže“ prema većim mogućnostima za mlade. Ovaj problem biće rešavan kroz uspostavljanje dva dodatna mehanizma za donošenja odluka: Ko-menadžment struktura i omladinski participativni budžet.

1. „Komenadžment“ struktura

Ko-menadžment struktura se odnosi na uspostavljanje tela za donošenje odluka nadležnog za definisanje prioriteta u omladinskoj politici u Novom Sadu. Osnovni cilje promovisanje zajedničke politike stvaranja i kullturnog dijaloga između mladih i kreatora politike.

2. „Omladinski participativni budžet“

Tokom 2015, lokalna samouprava i udruženja mladih i za mlade došli su do sporazuma da se razvije još jedna inovativna praksa – „Omladinski participativni budžet“. Ideja je potekla iz potrebe uključivanja udruženja mladih i za mlade, kao i neorganizovanih mladih u proces donošenja odluka o korišćenju sredstava grada za mlade. Budžet će funkcionisati na sledeći način: mladi će predlagati ideje kako da se koriste sredstva i organizovaće se glasanje u u Novom Sadu. Sredstva će podržati učešće mladih u donošenju odluka i ojačaće njihov osećaj vlasništva nad strateškim planiranjem razvoja grada. Ovo će biti sprovođeno kroz komenadžment strukturu.

3. „Volontiranje za Novi Sad“

Aktivnosti će se organizovati od strane udruženja mladih i za mlade da bi prikazali doprinos mladih kao pozitivan element društvu. Biće organizovano „12 tematskih vikend aktivnosti“ kako bi se pokazalo da mladi mogu doprineti razvoju grada. Na ovaj način mladi će pomoći gradu Novom Sadu da bude više prijateljski nastrojen ka mladima, pri čemu će se širiti pozitivna energija mladih i promovisati zdravi načini života.

 

4. „Omladina za grad – banka vremena“

Kreiraće se onlajn platforma za volontiranje, pri čemu će se koristiti principi ekonomije deljenja i razmene. Ideja je da se uspostavi platforma koja funkcioniše kao „banka vremena“, gde mladi mogu pokloniti određen broj časova za volontiranje. Želimo da promovišemo međugeneracijsku,  međusektorsku i interkulturnu solidarnost i aktivizam mladih u Vojvodini, a koja je poznata po svojoj raznolikosti i multikulturalizmu.